2006 Women's World Cup
Nagoya, Japan
May 21-22, 2006Downing v Inoue

Jacobson v Yoshida

Marano v Hamaguchi

McMann v Icho

Murata v C. Icho

Roberts v Yamamoto

Miranda v Sakamoto

Downing v Zlarovo

Jacobson v Synyshyn

Marano v Sayenko

McMann v Golovchenko

Miranda v Kohut

Murata v Balushka

Roberts v Komarova

Downing v Perepelkina

Marano v Starodubtseva

Murata v Karamchakova

Roberts v Kanaeva